معنی و ترجمه کلمه آب شکن به انگلیسی آب شکن یعنی چه

آب شکن

cutwater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها