طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتشى که پاسدار یا نگهبان روشن مى کند به انگلیسی آتشى که پاسدار یا نگهبان روشن مى کند یعنی چه

آتشى که پاسدار یا نگهبان روشن مى کند

watch fire

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها