معنی و ترجمه کلمه آدم حقه باز به انگلیسی آدم حقه باز یعنی چه

آدم حقه باز

charlatan
mountebank
rascal
skellum


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها