معنی و ترجمه کلمه آزاد شدن هموگلوبین از گویچه سرخ به انگلیسی آزاد شدن هموگلوبین از گویچه سرخ یعنی چه

آزاد شدن هموگلوبین از گویچه سرخ

hemolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها