معنی و ترجمه کلمه اتخاذ کردن به انگلیسی اتخاذ کردن یعنی چه

اتخاذ کردن

adopt
pursueآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها