معنی و ترجمه کلمه ازدیاد تولید یا سرعت و غیره به انگلیسی ازدیاد تولید یا سرعت و غیره یعنی چه

ازدیاد تولید یا سرعت و غیره

speedup

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها