طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اعیان و اسقفان و پیرانى که در شوراى سلطنتى شرکت مى کردند به انگلیسی اعیان و اسقفان و پیرانى که در شوراى سلطنتى شرکت مى کردند یعنی چه

اعیان و اسقفان و پیرانى که در شوراى سلطنتى شرکت مى کردند

witan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها