معنی و ترجمه کلمه انبار به انگلیسی انبار یعنی چه

انبار

agglomeration
arsenal
cellar
clearinghouse
depository
depot
entrepot
garner
godown
lodge
pantechnicon
repertory
repository
seraglio
sluice
stock room
store
storehouse
storeroom
tender
thesaurus
warehouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها