معنی و ترجمه کلمه با الوار و تیر پوشاندن به انگلیسی با الوار و تیر پوشاندن یعنی چه

با الوار و تیر پوشاندن

timber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها