طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تسمه بستن با تسمه نگاه داشتن به انگلیسی با تسمه بستن با تسمه نگاه داشتن یعنی چه

با تسمه بستن با تسمه نگاه داشتن

strap

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها