طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تنظیم کیفر خواست متهمى را به محاکمه خواندن به انگلیسی با تنظیم کیفر خواست متهمى را به محاکمه خواندن یعنی چه

با تنظیم کیفر خواست متهمى را به محاکمه خواندن

arraign

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها