معنی و ترجمه کلمه با تنگناى نوارى به انگلیسی با تنگناى نوارى یعنی چه

با تنگناى نوارى

tape bound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها