معنی و ترجمه کلمه با تهدید و ارعاب کارى انجام دادن به انگلیسی با تهدید و ارعاب کارى انجام دادن یعنی چه

با تهدید و ارعاب کارى انجام دادن

terrorize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها