معنی و ترجمه کلمه با خشونت به انگلیسی با خشونت یعنی چه

با خشونت

roughish
vengeful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها