طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دلیرى و رشادت با امرى مواجه شدن به انگلیسی با دلیرى و رشادت با امرى مواجه شدن یعنی چه

با دلیرى و رشادت با امرى مواجه شدن

brave

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها