معنی و ترجمه کلمه با ذغال ترکیب کردن به انگلیسی با ذغال ترکیب کردن یعنی چه

با ذغال ترکیب کردن

carburet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها