طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با زدن انگشت یا آلت دیگرى چیزى را آزمودن به انگلیسی با زدن انگشت یا آلت دیگرى چیزى را آزمودن یعنی چه

با زدن انگشت یا آلت دیگرى چیزى را آزمودن

percuss

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها