معنی و ترجمه کلمه با سنگینى و رخوت حرکت کردن به انگلیسی با سنگینى و رخوت حرکت کردن یعنی چه

با سنگینى و رخوت حرکت کردن

hulk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها