طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ضرب نوک انگشت یا ناخن به انگلیسی با ضرب نوک انگشت یا ناخن یعنی چه

با ضرب نوک انگشت یا ناخن

pizzicato

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها