معنی و ترجمه کلمه با عایق مجزا کردن به انگلیسی با عایق مجزا کردن یعنی چه

با عایق مجزا کردن

insulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها