معنی و ترجمه کلمه با عطر و روغن تدهین کردن به انگلیسی با عطر و روغن تدهین کردن یعنی چه

با عطر و روغن تدهین کردن

embalm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها