طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با چیز نوک تیز سوراخ کردن به انگلیسی با چیز نوک تیز سوراخ کردن یعنی چه

با چیز نوک تیز سوراخ کردن

pike

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها