معنی و ترجمه کلمه با گیوتین اعدام کردن به انگلیسی با گیوتین اعدام کردن یعنی چه

با گیوتین اعدام کردن

guillotine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها