معنی و ترجمه کلمه بنرمى به انگلیسی بنرمى یعنی چه

بنرمى

limply
lissom
lissome
lithesome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها