معنی و ترجمه کلمه به خود آمدن به انگلیسی به خود آمدن یعنی چه

به خود آمدن

bethink
introspect

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها