طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به وسیله اشعه مجهول معالجه کردن به انگلیسی به وسیله اشعه مجهول معالجه کردن یعنی چه

به وسیله اشعه مجهول معالجه کردن

roentgenize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها