معنی و ترجمه کلمه به وسیله تعمید نامگذارى کردن به انگلیسی به وسیله تعمید نامگذارى کردن یعنی چه

به وسیله تعمید نامگذارى کردن

baptize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها