معنی و ترجمه کلمه بى نظمى در جلیدیه ى چشم به انگلیسی بى نظمى در جلیدیه ى چشم یعنی چه

بى نظمى در جلیدیه ى چشم

astigmatism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها