طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بیگانه به انگلیسی بیگانه یعنی چه

بیگانه

abroad
alien
barbarian
barbarous
exotic
foreign
foreigner
gringo
only
outsider
oversea
peregrine
publican
strange
stranger
tramontane

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها