معنی و ترجمه کلمه تابش به انگلیسی تابش یعنی چه

تابش

brilliance
coruscation
effulgence
flame
glint
glitter
glow
irradiance
irradiancy
radiation
radiational
radioactivity
sheen
shine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها