معنی و ترجمه کلمه تاثیر بخار گرم و مایعات و فشار درتشکیل سنگ هاى معدنى واقع در مجاورت سنگ هاى آذرین به انگلیسی تاثیر بخار گرم و مایعات و فشار درتشکیل سنگ هاى معدنى واقع در مجاورت سنگ هاى آذرین یعنی چه

تاثیر بخار گرم و مایعات و فشار درتشکیل سنگ هاى معدنى واقع در مجاورت سنگ هاى آذرین

pneumatolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها