معنی و ترجمه کلمه تبدیل به مایع کردن به انگلیسی تبدیل به مایع کردن یعنی چه

تبدیل به مایع کردن

fluidize
liquefy
liquify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها