معنی و ترجمه کلمه تبدیل به چسب کردن به انگلیسی تبدیل به چسب کردن یعنی چه

تبدیل به چسب کردن

agglutinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها