معنی و ترجمه کلمه تدریجا متوقف کردن کار یا تولید به انگلیسی تدریجا متوقف کردن کار یا تولید یعنی چه

تدریجا متوقف کردن کار یا تولید

phaseout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها