معنی و ترجمه کلمه تهاتر به انگلیسی تهاتر یعنی چه

تهاتر

cambium
dicker

کلمات مشابه به تهاترآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها