معنی و ترجمه کلمه تولید صداى گوشخراش کردن به انگلیسی تولید صداى گوشخراش کردن یعنی چه

تولید صداى گوشخراش کردن

stridulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها