طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدار صخیم آخرین مرحله ایجاد قارچ موجد زنگ گیاهى به انگلیسی جدار صخیم آخرین مرحله ایجاد قارچ موجد زنگ گیاهى یعنی چه

جدار صخیم آخرین مرحله ایجاد قارچ موجد زنگ گیاهى

teliospore

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها