معنی و ترجمه کلمه جنگ سخت تن به تن به انگلیسی جنگ سخت تن به تن یعنی چه

جنگ سخت تن به تن

pitched battle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها