معنی و ترجمه کلمه خارج از نزاکت به انگلیسی خارج از نزاکت یعنی چه

خارج از نزاکت

improper
ungraciousآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها