طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خانواده انقوزه و شقاقل و رازیانه و مانند آنها به انگلیسی خانواده انقوزه و شقاقل و رازیانه و مانند آنها یعنی چه

خانواده انقوزه و شقاقل و رازیانه و مانند آنها

ferula

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها