طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خوشمزه به انگلیسی خوشمزه یعنی چه

خوشمزه

delicate
favorsome
flavorful
gustative
gustatorial
gustatory
luscious
saucy
tasteful
tasty
toothsome
yummy
zestful
zesty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها