طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دستگاه تهویه کردن به انگلیسی داراى دستگاه تهویه کردن یعنی چه

داراى دستگاه تهویه کردن

air-condition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها