طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دوحالت متغیر و جدا از هم به انگلیسی داراى دوحالت متغیر و جدا از هم یعنی چه

داراى دوحالت متغیر و جدا از هم

bivariate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها