طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دوملکول به انگلیسی داراى دوملکول یعنی چه

داراى دوملکول

bimolecular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها