طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو اتم کاربوکسیل در هر مولکول به انگلیسی داراى دو اتم کاربوکسیل در هر مولکول یعنی چه

داراى دو اتم کاربوکسیل در هر مولکول

dicarbopylic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها