معنی و ترجمه کلمه داروگر به انگلیسی داروگر یعنی چه

داروگر

apothecary
druggist
pharmacist
pothecary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها