معنی و ترجمه کلمه داستان به انگلیسی داستان یعنی چه

داستان

anecdotage
apologue
conte
fable
fiction
marchen
narration
narrative
novella
story
taleآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها