معنی و ترجمه کلمه دفتر ثبت اجاره نامه و امتیازنامه و فرامین به انگلیسی دفتر ثبت اجاره نامه و امتیازنامه و فرامین یعنی چه

دفتر ثبت اجاره نامه و امتیازنامه و فرامین

chartulary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها