طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رجه یا طنابى که براى بار کشى و آویختن لباس مورد استفاده قرار مى گیرد به انگلیسی رجه یا طنابى که براى بار کشى و آویختن لباس مورد استفاده قرار مى گیرد یعنی چه

رجه یا طنابى که براى بار کشى و آویختن لباس مورد استفاده قرار مى گیرد

gantline

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها