طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبانه یا گیره اى که داراى زبانه هاى کوچکترى باشد به طورى که روى هم به شکل پله یا تضاریس پله اى درآیند به انگلیسی زبانه یا گیره اى که داراى زبانه هاى کوچکترى باشد به طورى که روى هم به شکل پله یا تضاریس پله اى درآیند یعنی چه

زبانه یا گیره اى که داراى زبانه هاى کوچکترى باشد به طورى که روى هم به شکل پله یا تضاریس پله اى درآیند

tusk tenon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها